SITE VOORWAARDEN

MEDEDELING BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE INHOUD VAN DE ProfileSupport WWW PAGES.


Om toegang te krijgen tot de ProfileSupport World Wide Web pagina's wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, gelieve dan te noteren dat u niet gerechtigd bent om de site te gebruiken.

De inhoud van de ProfileSupport World Wide Web pagina's is Copyright®ProfileSupport2006. Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ProfileSupport, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. ProfileSupport stemt toe dat u ProfileSupport World Wide Web pagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopies van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij ProfileSupport hierin schriftelijk toegestemd heeft. Individuele documenten in onze World Wide Web pagina's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.

Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de ProfileSupport World Wide Web pagina's is voorzien op een "as is" en "as available" basis. ProfileSupport waarborgt niet dat haar Web pagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. ProfileSupport behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. PROFILESUPPORT ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN PROFILESUPPORT OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PROFILESUPPORT ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ WET TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat ProfileSupport verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat ProfileSupport geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-ProfileSupport-site niet dat ProfileSupport de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de ProfileSupport World Wide Web pagina's, stemt u er in toe dat:

  • de gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie;
  • u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;
  • u bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en ProfileSupport is gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;
  • en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt. 
ProfileSupport herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. ProfileSupport mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. ProfileSupport is een geregistreerd handelsmerk van ProfileSupport Corporation. De productnamen van ProfileSupport zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ProfileSupport. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ProfileSupport of de derde-eigenaar ervan.

Copyright ® ProfileSupport 2006. Alle rechten voorbehouden.